Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        
  Starobylé svitky  
První svitek ...1

Dnes začnu nový život.

  Dnes shodím starou kůži, která již příliš dlouho snášela šrámy nezdarů a rány prostřednosti.
  Dnes jsem se znova narodil a mým rodištěm je vinice, na niž je dostatek plodů pro každého.
  Dnes budu trhat hrozny moudrosti z nejvyšších a nejbohatších keřů révy, neboť je od pokolení k pokolení sázeli mí nejmoudřejší předchůdci v tomto povolání.
 
Dnes okusím chuť hroznů z těchto keřů, vpravdě budu polykat sémě úspěchu skryté v každém z nich a vzklíčí ve mně nový život. Životní cesta , kterou jsem si zvolil, je vystlána příležitostmi, ale také obtížena hořem a zoufalstvím. Kdyby se těla těch, co selhali, navršila na sebe, zastiňovala by všechny pyramidy světa. Já však neselžu jako druzí, neboť mé ruce nyní třímají mapy, jež mne provedou nebezpečnými vodami ke břehům, které se ještě včera zdály být jen snem.
  Mzdou za mou námahu už nikdy nebude nezdar. Tak, jako příroda učinila mé tělo neschopným přihlížet bolest, učinila i můj život neschopným snášet neúspěch. Neúspěch, stejně jako bolest, je nepřítelem mého života. V minulosti jsem jej trpěl, jako jsem trpěl bolest. Nyní jej odmítám, a jsem připraven přijmout moudrost a zásady, které mne vyvedou ze stínu do slunečního světla bohatství, postavení a štěstí, že se mi i zlatá jablka ze zahrady Hesperidek nebudou zdát ničím větším, než spravedlivou odměnou. Toho, kdo žije věčně, naučí všechno čas, mně však přepych věčnosti nebyl dopřán. Přesto se musím v čase, který je mi vymezen, cvičit v umění trpělivost, neboť příroda nekoná nic ve spěchu. K tomu, aby vzešla oliva, král stromů, je zapotřebí stal let. Rostlinka cibule doroste za devět týdnů. Dosud jsem žil jako ona a to mne neuspokojovalo. Nyní bych se chtěl stát tou největší z oliv a v pravdě tím největším z obchodníků.

Jak toho dosáhnu?

   Nemám přeci ani znalosti ani zkušenosti, abych dosáhl velikosti, a již jsem uvízl v tápání a upadl do stojatých vod sebelítosti. Odpověď je prostá. Začnu svou cestu nezatížen váhou nepotřebných vědomostí a neznevýhodněn bezvýznamnou zkušeností. Příroda sama mi poskytla vědomosti a instinkty mnohem lepší, než má kterákoliv z lesních šelem. A zkušenost lidé přeceňují, zvláště starci, kteří moudře přikyvují a hloupě hovoří.
  Je pravda, že se ze zkušenosti učíme důkladně, ale doba učení pohltí celá léta, a tak je hodnota poučení, které z toho plyne, tím nižší, čím delší doby je k získání těchto vzácných znalostí zapotřebí. Nakonec přijdou v niveč, protože člověk zemře. Krom toho je to se zkušeností jako s módou: skutek, který dnes vedl k úspěchu, bude zítra nerozumný a neproveditelný.
  Přetrvají pouze zásady a ty mám nyní v rukou, protože slova zapsaná v těchto svitcích obsahují zákony, jež mne dovedou k velikosti. Naučí mne spíše, jak se vystříhat neúspěchu, než jak dosáhnout úspěchu, protože co jiného je úspěch než stav mysli? Kteří dva z tisíce moudrých mužů vysvětlí slovo úspěch stejnými slovy? Zato neúspěch je vždy popisován stejně. Neúspěch znamená, že člověk není schopen dosáhnout v životě svých cílů, ať už jsou jakékoli.

  Jediný rozdíl mezi úspěšnými a těmi , kdo neuspěli, spočívá ve skutečnosti v rozdílných zvycích. Dobré zvyky jsou klíčem ke každému úspěchu. Špatné zvyky otevírají dveře k porážce. První zákon, který budu dodržovat a který předchází všechny ostatní, tedy zní:

Vypěstuji se dobré zvyky a stanu se jejich otrokem.

  Jako dítě jsem otročil náhlím hnutím mysli, nyní jako všichni dospělí otročím svým zvykům. Vzdal jsem se svobodné vůle ve prospěch dlouhých let nastřádaných zvyků a mé minulé činy již vytyčily stezku, která hrozí, že se stane vězením mé budoucnosti. Mé činy se řídí zálibou, vášní, předsudkem, chamtivostí, láskou, strachem, mým okolím, zvykem – a zvyk je nejhorším z těchto tyranů. Musím-li tedy být otrokem zvyků, ať jsou to alespoň zvyky dobré. Špatné zvyky musím zničit a vyorat nové brázdy pro dobré sémě.

Vypěstuji si dobré zvyky a stanu se jejich otrokem.

Jak tento obtížný čin provedu?

  S pomocí těchto svitků, protože v každém z nich je obsažena zásada, jež z mého života odstraní špatný zvyk a nahradí jej jiným, který mne přiblíží k úspěchu. Je totiž dalším ze zákonů přírody, že zvyk lze potlačit zase jen jiným zvykem. Aby tedy zde zapsaná slova mohla splnit svůj účel, musím se vycvičit v prvním z nových zvyků, a to v tomto:

Každý svitek budu číst po třicet dnů tak, jak je zde předepsáno, a teprve potom přistoupím ke čtení dalšího.

  Především, když ráno vstanu, přečtu si potichu jeho slova. Jakmile skončím s obědem, přečtu si je pro sebe znovu. A nakonec ještě jednou na konci dne, než se odeberu k odpočinku, ale co je nejdůležitější, tentokrát je budu číst nahlas. Nazítří celý postup zopakuji a takto budu pokračovat po třicet dnů. Pak se začnu věnovat následujícímu svitku a budu postup opakovat dalších třicet dnů. To budu činit tak dlouho, dokud nestrávím nad každým svitkem po třiceti dnech a dokud se ze čtení nestane zvyk.

Čeho pomocí tohoto zvyku docílím?

  Zde, ve svitcích, se skrývá tajemství všech lidských úspěchů. Budu-li si jejich slova denně opakovat, stanou se brzy součástí mého vědomí, ale co více, proniknou i do podvědomí, onoho tajemného zřídla, jež nikdy nespí, kde se tvoří mé sny a které často způsobuje, že se chovám tak, že to sám nedovedu pochopit. Když má tajemná mysl stráví slova těchto svitků, začnu se každé ráno probouzet s elánem, jaký jsem nikdy předtím nepoznal. Má síla se zvětší, nadšení vzroste a touha utkat se se světem překoná všechen strach, který mne kdysi za úsvitu přepadal: budu šťastnější, než bych kdy věřil, že je v tomto světě plném námahy a žalu možné.
 
Nakonec zjistím, že na každou situaci, ve které se ocitnu, reaguji tak, jak mi to přikázaly svitky, a toto chování a reakce mi brzy přestanou činit obtíže, protože cvikem se každý čin stává snadným.
  Takto se rodí nový a dobrý zvyk, protože když se nějaké naše koná stane díky neustálému opakování snadným, je pro nás potěšení to dělat: a je v povaze člověka, že co činí s potěšením, činí často. Budu-li to činit často, vyvine se z konání zvyk a já budu jeho otrokem: protože půjde o dobrý zvyk, přeji se, aby tomu tak bylo.

Dnes začnu nový život.

  A slavnostně přísahám sám sobě, že růst mého nového života nic nezpomalí. Čtení nezanedbám ani jediný den, protože ten den již nelze získat zpátky a ani jej nemohu nahradit jiným. Nesmím porušit zvyk číst denně ve svitcích a také jej neporuším. Těch pár chvil, které každý den tímto novým zvykem strávím, je velmi nízkou cenou za štěstí a úspěch, které získám.
  Když budu číst a znova pročítat slova následujících svitků, nikdy nepřipustím , abych bral jejich poselství na lehkou váhu jen proto, že je svitek krátký nebo jeho slova prostá. Tisíce hroznů je třeba vymačkat, aby naplnily jednu lahvici vínem, a slupky s jádry se vyhodí ptákům. Tak je tomu i s hrozny této letité moudrosti. Mnoho bylo procezeno a vrženo do větru. Ve slovech, která následují, zůstala jen hutná, čistá pravda. Budu ji pít, jak je to předepsáno, a nerozliji ani kapku. A budu polykat sémě úspěchu.
  Dneškem je má stará kůže tolik co prach. Budu chodit mezi lidmi s hlavou vztyčenou a oni mne nepoznají, protože dnes je ze mne nový člověk, který žije nový život.

Kompletní Svitek


Druhý svitek ...2

Třetí svitek ...3

Čtvrtý svitek ...4

Pátý svitek ...5

Šestý svitek ...6

Sedmý svitek ...7
Osmý svitek ...8

  Devátý svitek ...9

 

 

Karavana-uspechu.eu

Starobylé svitky Vám přinášejí moudrost
,, největšího obchodníka na světě- Hafida "

                                                                   

Prostý příběh

٠ O chlapci ošetřujícího velbloudy.

٠ O cestě k naplnění cíle a uskutečnění svého snu.

٠ O přání, odvaze a ctižádosti.

Úryvek z knížky:
 ,, Mnohokrát jsem vyslechl, jak se vám Caleb stěžuje na smůlu, která zavinila, že nic neprodal, a najednou jsem slyšel, jak mu připomínáte, že každý, kdo by se snažil naučit zásadám a zákonům prodeje, dokázal by zakrátko prodat všechno zboží z Vašeho skladiště. Když věříte, že by si ty zvláštní znalosti dokázal osvojit Caleb, kterému každý nadává do bláznů, nemohl bych se jim naučit i já?"

,,A kdyby sis je osvojil, co by bylo pak tvým životním cílem?"

Hafid zaváhal a potom řekl: ..........

Nepředbíhejme událostem
 Příběh začíná snem a končí ........
Začtěte se, jak se Hafidovi dařilo a jaké události ho potkali v životě.

 

Můj synu, neusiluj o bohatství a nedři se pouze proto, abys byl bohatý. Usiluj raději o štěstí, o to, abys byl milován a sám miloval a abys získal duševní klid a vyrovnanost.
                                  Og Mandino


Devět Svitků Og Mandina ››

٠Svitek první ........
Vypěstuji se dobré zvyky a stanu se jejich otrokem.

٠Svitek druhý........
Dnešek přivítám s láskou v srdci a úspěch se dostaví.

٠Svitek třetí.........
Vytrvám dokud neuspěji.

٠Svitek čtvrtý.......
Jsem největší div přírody.

٠Svitek pátý.........
Dnešek prožiji tak, jako by to byl můj poslední den.

٠Svitek šestý........
Dnes budu pánem svých citů.

٠Svitek sedmý......
Budu se smát světu.

٠Svitek osmý.......
Dnes stonásobně rozmnožím svou cenu.

٠Svitek devátý......
Budu konat hned.


 


ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Neúspěch inspiruje vítěze , ale neúspěch zničí zbabělce.

Robert T. Kiyosake
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved