Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   07.02.10 16:46 | Odkaz Tomáše Baťi Prof. Ing. Frant. Trnka

Tomáš Baťa
Prof.Ing. Frant.Trnka: Odkaz Tomáše Bati dnešku


Dílo Tomáše Bati je rozsáhlé - zasahuje do všech složek života a podnikání. Vychází z jeho životní a podnikatelské filozofie: Podnikání musí být založeno na morálních principech. Slouží člověku, jeho rozvoji a zdokonalování. Uskutečňováním této filozofie vytvářel nový typ člověka - podnikatele - spolupodnikatele, spolupracovníka.
Velice často se setkáváme s názorem, že Baťa nemá dnešnímu podnikateli již co říci, že je to historie, že metody a prostředky které používal, patří do začátku minulého století. Je to politováníhodný přístup. Prozrazuje, že jeho zastánci ne dost dobře chápou podstatu podnikání. A šířeji pojato - smysl lidského bytí. Poučení z historie je nutno zasadit do konkrétního času a prostoru. Teprve potom se nám podaří oddělit to, co je časové, co platí jenom v určitých historických podmínkách, od relativně trvalého. I v podnikání jsou zásady a principy, které jsou nadčasové.

Jsem přesvědčen, že největší poučení získáme studiem a promýšlením jeho „filozofie života a podnikání" a nikoliv konkrétních řídících a výrobních postupů. Tato filozofie podnikání je totiž trvalou hodnotou jeho odkazu. Na ní bychom měli vystavět moderní teorii a soustavu podnikání, vlastně celého života. Tedy „českou školu podnikání" jako filozofii života.

Uveďme citát:

„Věřím v člověka a v to, že se zlepšuje. Věřím, že tomu zlepšení nesmírně přispívají technické vynálezy, které jsou dětmi lidského ducha. Dětmi ducha člověka, který se vypracoval výše, ukáznil svůj mozek a odvahu a rozdává z tohoto bohatství druhým, v čemž nachází největší štěstí a naplnění svého života."

Na mnoha místech jeho projevů tento motiv zdůrazňuje:

„Moje práce má jeden účel: službu životu."

„Nikdo neotřese trůnem vaší práce, ať jest velký nebo malý, pokud svoji práci budete konat v duchu služby člověku, v duchu služby veřejnosti."

Našli bychom v jeho projevech mnoho citátů, které přibližují jeho morální zásady. Uveďme alespoň některé.

„Čím vyšší morálka obchodníků a výrobců, tím bohatší lid, tím bohatší celá země. Nemůže být bohatství tam, kde lidé jsou zaměstnáni vzájemným podváděním; nemají času na vybudování hodnot, na vytvoření bohatství." „Niveau morálky obchodníků a průmyslníků souvisí těsně s niveau kultury dotyčného národa nebo země."

„Vynaložme největší úsilí na to, abychom poznali o sobě a o světě pravdu. Nelžeme a nelichoťme si, avšak nedopusťme také, aby nám lhali a lichotili druzí. Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé. Poměry je třeba buď zvládnout, nebo se jim přizpůsobit."

Úspěch podnikání je založen na osobnosti podnikatele. Osobnosti, která má znalosti, dovednost, vizi, životní sílu, vůli a odvahu tuto vizi uskutečňovat.

I v moderní době je to vynikající jednotlivec který je duší, inspirátorem a iniciátorem dění v podniku. Ten kolem sebe pochopitelně soustřeďuje další vynikající pracovníky, ale jejich nápady a další podněty integruje on. Dnešní terminologií řečeno - je vedoucím týmu. Jenom v tomto smyslu má týmová práce opodstatnění. Tomáš Baťa to celým svým životem dokazuje. Dokazuje to i jeho snaha soustředit kolem sebe vynikající spolupracovníky.

„Malou výrobu jest možno řídit malými lidmi. Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé. Lidé, kteří jsou velcí povahou, vůlí a vědomostmi."

Ústřední postavou je vedoucí pracovník, který dovede získat a motivovat lidi v podniku a vytváří z nich spolupodnikatele.

„Úspěch každého díla, na kterém se zúčastňuje větší množství lidí záleží na moudrém vedení."

„Psychologie je umění jak hrát na tak jemný nástroj jako je lidská duše..."

Životní zkušenost ho poučila, že nové hodnoty vytvářejí jenom kvalitní lidé. Bez dobrých spolupracovníků není nic platná ani nejmodernější technika. To je základní pravda platná trvale a zejména v současné době. Vždyť teprve nedávno byla tato pravda obecněji přijata. Baťa předstihl dobu o několik desítek let.

„ Budovat člověka," vytvářet spolupodnikatele, vzbuzovat zájem u pracovníků o dosahování žádaných výsledků, to byl úhelný kámen jeho podnikatelské filozofie. Jak je toho konkrétně dosahováno, to závisí na okolnostech, na času a místě, na úrovni spolupracovníků. Vedoucí pracovník se ale vždy musí snažit, aby o růst podniku měli zájmem všichni pracovníci, aby byli na podnik svůj hrdí.

„Při své práci neměl jsem na mysli vybudování závodu, ale lidí. Vybudoval jsem člověka, aby byl výkonnější a lépe sloužil zákazníkům a on potom vybudoval závod. Jsem přesvědčen, že největší ztráty v průmyslu a obchodě vznikají nesprávným stanoviskem, které zaujímá člověk ke své práci, svým spolupracovníkům a ke svým zákazníkům. Hlavní úlohou organizátora, jenž chce vybudovat velký podnik je, aby vytvořil morální a psychologickou základnu, na níž by se jeho pracovníci mohli zdárně vyvíjet."

Aby člověk využil času v nevětší míře, musí mít to přesvědčení, že prospěch z toho zůstane především jemu, neboť jen tak bude pracovat jako na svém vlastním políčku.
Požadavek, aby byl každý dělník podnikatelem, je další, zcela moderní pojetí podnikání. Šlo o to změnit dělníka, který byl jenom vykonavatelem cizí vůle, v podnikatele. V člověka, který tvoří, který nad svou prací přemýšlí, který má radost z dosažených výsledků, který se cítí spolumajitelem, součástí podniku, pro kterého není podnik jenom zdrojem příjmů pro obživu získaných za co nejmenší výkon a s co nejmenší námahou. To umocnilo výkon a produktivitu.
Většina podniků o takovou spoluúčast dosud marně usiluje. Tomáš Baťa naučil lidi myslet a cítit tak, že jim práce byla pramenem uspokojení nejen hospodářského, ale také morálního, jako služba druhým.

Nikdy nedával nic svým spolupracovníků zdarma. V jeho podniku nebyl zaváděn socialistický paternalismus. Byl to paternalismus, který umožňoval žít s podnikem, cítit se jeho součástí, spolupodnikatelem, být součástí „vítězného týmu", být hrdý na svůj podnik. Pracovník podniku neměl nic zaručeno, neměl nic jistého, musel o vše stále usilovat.
Vždy šlo o to přimět a získat lidi, aby měli zájem pracovat podle požadavků a zájmů podniku a tím i svých. Proto nejdříve budoval lidi. Rozšiřoval jejich znalosti a dovednosti, jejich volní vlastnosti, jejich zájem dosahovat žádaný výsledek, jejich vztah k podniku a ostatním spolupracovníkům. Současně lidé cítili zájem o své osudy, měli ze své práce bezprostřední užitek. Spolupracovník musí být citově spojen s podnikem.

Baťa nekompromisně uplatňoval zásadu:

„Dělejte třeba sebenepatrnější věc, ale dělejte ji nejlépe na světě."

Již od začátku své kariéry se snažil poznat vše nové a zavádět nové poznatky, nové technologie i nové stroje do výroby. Vhodné stroje, pracovní a technologické postupy, novou organizaci výroby a práce, zkoušel, hodnotil, zlepšoval, přizpůsoboval se požadavkům své výroby.

A poučení?

Opět nejde o konkrétní technická a technologická zlepšení, ale o přístup. Dnes je to jiná technika. Ale přístup a zásada být neustále na vrcholu poznání a toto poznání uplatňovat ve výrobě stále platí. Docela jistě by se neargumentovalo tím, že nemůžeme konkurovat asijské levné výrobě bot, ale hledaly by se cesty, jak tuto novou situaci zvládnout.

Jak neuvěřitelně moderní byl jeho vztah k zákazníkovi. Co vše věděl o marketingu - i když to téměř před stoletím tak nenazývali. Co vše se dnes považuje za velký objev a u Bati se to bez velkého teoretického zdůvodňování běžně používalo.

„Blahobyt všeho obyvatelstva v zemi lze vybudovat jen tehdy, když výroba slouží obchodu a obchod výrobě". Náš zákazník náš pán. V tomto sloganu je obsaženo vše. Co nového přinesla dnešní doba? Opět: změnila se technika, ale nezměnila se filozofie. Orientace na zákazníka je zcela moderní přístup. My dnes říkáme, že zákazník řídí firmu. Je to samozřejmě nadsázka.
Zákazník jenom něco kupuje a něco ne a tím „určuje", co je vhodné vyrábět, aby se to prodalo. Dnes je skutečně velkým přínosem, že dovedeme i ve velkovýrobě splnit do značné míry individuální přání zákazníka. Ale již Baťa řekl: „Obchodník je nervem a tykadlem lidské společnosti."

V Baťových závodech byla postupně vybudována - řečeno dnešní terminologií - silná podniková kultura. Tato kultura byla tak silná, že přežívala ještě velmi dlouho po zániku firmy a u „starých baťovců" je živá dodnes. Podnikovou kulturu nelze nařídit, je ji potřeba dlouhodobě vytvářet. V podniku Tomáše Bati vznikala v samých začátcích podnikání metodou pokusu a omylu. Postupně se utvářela, vyhraňovala. Lidé si na poměry v podniku zvykali, akceptovali je a přenášeli dále. Velká část věděla, že to dělají pro sebe (chtěli) a že to jinak nejde, nebude to jinak trpěno (museli). Podnik prožil i krizové situace. Ti, kteří se s podnikovou kulturou neztotožnili, museli odejít. Systém rostl. To proto, že šéf byl silnou homogenní osobností. Byl celoživotně zaměřen na „vybudování lidí", vybudování velkého podniku, který přináší lidem důstojný život. Sloužil životu.

Domníváme se, že Tomáš Baťa skutečně vytvořil zcela nový systém řízení podniku. Čerpal poznatky z celého světa, přetvářel je, přidával své nové postupy, integroval je a vytvářel systém. Ten byl neustále prověřován praxí a plynule zdokonalován. Bohužel bouřlivé světové události neumožnily plynulý vývoj, zdokonalování a rozšiřování této školy řízení. Ve dvacátých letech používal metody řízení, které často teprve dnes objevujeme a považujeme za nejmodernější objevy. Kdyby podnikatelé využívali metody běžně zavedené v baťových podnicích, byli bychom jistě mnohem dále.

Je potěšitelné, že právě v současné době roste počet podnikatelů, kteří se vědomě hlásí k myšlenkovému a podnikatelském odkazu Tomáše Bati. Kteří studují historické zkušenosti a přetvářejí je do moderní současné podoby. Neodmítají zahraniční poznatky, ale také je přijímají kriticky a zavádějí jenom to, co je skutečně nové a vhodné. Těmto snahám by chtěla sloužit i Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Snad by se mohla stát sjednocujícím centrem těchto snah a tak přispívat ke zlepšování života. V duchu idejí Tomáše Bati.

 


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Investujeme, abychom vyhráli. Jiní investují, aby neprohráli.

Donald J. Trump & Robert T. Kiyosaki
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved