Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   16.12.10 18:10 | Žídek

OSOBNOST A STRES

Osobní zdroje pro zvládání stresu.
Každý člověk má k dispozici určité zdroje pro to, aby zvládl požadavky, které na něho klade vnější prostředí. Mezi ně patří fyzické vlastnosti (tělesná zdatnost, obratnost, síla, trénovanosti), inteligence (vlohy, dovednosti, znalosti, zkušenosti) a osobnostní vlastnosti (tendence chovat se určitými způsoby). V situacích, kdy musí pro dosažení svých záměrů mobilizovat své duševní síly, může jít o krátkodobé vzepětí, jindy o působení chronického stresoru, který bude působit týdny či měsíce. Proto prvním předpokladem pro zvládání stresu je poznání svých osobních možností - "na co člověk má". K rychlému skupinovému poznání osobnosti používáme dotazníky nebo testy osobnosti.

Chování typu A a typu B

         Je tomu přibližně 20 let ,kdy lékaři Friedman a Roseman vystoupili s výsledky své práce o vztahu mezi výskytem různých druhů chorob srdce a krevního oběhu (např. při infarktu, hypertenze aj.) a určitou formou chování lidí. Šlo o výsledky třicetiletého soustavného pozorování, které tito lékaři prováděli od začátku padesátých let v San  Francisku a kdy sledovali u pacientů se srdečními onemocněními jejich  chování.  Výsledky studie vyzněly v tom smyslu, že u mužů s typem chování A se rychleji vyvinou příznaky poškození srdečních cév a hrozí dříve infarkt myokardu.
      Po dlouholetých výzkumech identifikovali lékaři určité schéma chování, které bylo charakteristické pro jejich pacienty. Schéma chování typu A definovali jako komplex chování, který je charakteristicky tím, že daná osoba agresivním způsobem a houževnatě bojuje, aby dosáhla stále více a více za kratší čas než je třeba, a to i když se vyskytují překážky ze strany jiných lidí či okolností .  Při chování typu A se účastní více složek, které jsou i dnes předmětem diskuze. Pokud však má osoba většinu charakteristik, jde o osobu typu A, pokud má málo těchto vlastností, jde o osobu typu B.

V první fázi výzkumu si povšimli Friedman a Roseman, jak jednali osoby typu A a typu B. Jejich postřehy jsou obsahuje  následující přehled, který  uvádí Křivohlavý  J.(Jak neztratit nadšení, Grada 1998).


Charakteristické prvky chování  lidí typu A:

•    jednali s mimořádnou energetičností
•    vždy bojovali jako lvi
•    jednali rychle, až zbrkle
•    vše chtěli mít hotové hned
•    chtěli být  vždy nejlepší
•    dělali několik věcí najednou
•    v práci byli velice pilní
•    brali si práci domů
•    v práci bývali agresivní až nepřátelští
•    projevovali netrpělivost k lidem
•    žádali od podřízených stejně vysoké pracovní výkony
jako podávali sami
•    riskovali často až na hranici únosnosti
•    často pociťovali  ohrožení
•    při úspěchu přisuzovali zásluhu sobě
•    při neúspěchu přisuzovali vinu zásadně jinýmCharakteristické prvky chování lidí typu B:

•    i při vysoké výkonnosti toto nebylo cílem jejich života
•    dovedli odpočívat
•    měli široké spektrum zájmů i mimo podnik
•    měli čas i pro rodinu, nejen pro práci
     
Jak je patrno, při chování typu A se účastní více složek, které jsou i dnes předmětem diskuze. Pokud však má osoba většinu charakteristik, jde o osobu typu A, pokud má málo těchto vlastností, jde o osobu typu B.  Zajímavé je, že ač výsledky studie Friedmana a Rosenmana si ve svých závěrech protiřečily, prokázaly, že typ A představuje relativně dlouhodobé schéma chování. I po 22 letech bylo do stejného typu  jako v původní studii zařazeno  61 % mužů. (Zdravotné spravanie a podpora zdraví)
    Křivohlavý J. ( Nezdolnost typu hardiness ,Čs. Psychologie , XXXV., 199, č.1 s.59 –65) upozorňuje také na studii, která sledovala  vztah hardiness a typu chování A v kontextu zdraví a nemoci lidí s kardiovaskulárními obtížemi. Ukázalo se, že nejhůře jsou na tom ti lidé, kteří mají nízkou hardiness, vysokou míru stresu a jsou klasifikování jako typ chování A. Nemocnost u nich byla podstatně vyšší nežli u těch,  nebyli klasifikováni jako typ A.

       Základní charakteristiky typu chování A je možno shrnout do několik oblastí:
      Soutěživost a boj o úspěch
Lidé typu A mají silnou potřebu dosáhnout úspěch za každé situace, nikdy nejsou spokojení se svým postavením nebo výsledkem své práce. Pouští se do soupeření i tehdy, pokud jde o malé vítězství, například při hrách s dětmi. Potřeba soutěžení může být natolik extrémní, že vyvolává konflikty a odcizuje je od rodiny, přátel a spolupracovníků.
•    Časová tíseň a netrpělivost
Lidé typu A se domnívají, že nemají dostatek času, aby udělali to, co považují za nutné. Při práci spěchají, avšak někdy nejsou ani tak produktivní jako lidé typu B, protože se snaží udělat naráz více věcí. Charakteristickým jejich rysem je roztržitost a únava. Často rychle jezdí, rychle jedí, rychle mluví, při řeči často přerušují. Jsou nervózní, když mají čekat a proto dělají obvykle současně více věcí naráz.
•    Hostilita
Lidé typu A se rychle rozzlobí.  Nemusí jít vždy o typickou agresi fyzického charakteru, ale spíše o nepřátelské projevy k druhým jako výraz znuděnosti, blahosklonné pohradání, provokující chování.
•    Snaha udržet si kontrolu nad situací
Lidé typu A ohrožuje obava, že ztratí vládu nad situací a proto se snaží úporně zachovat si kontrolu nebo aspoň pocit, že kontrolu nad situací mají. Potřeba ovládat situaci může vést k pocitům bezmocnosti  v situacích, kdy kontrola není možná.
•    Znaky  typu A, pozorovatelné v projevu
      Rychlost a množství řečových projevů
      Rychlá gestikulace
      Napětí obličejových svalů, strnulý úsměv
      Zrychlení všech aktivit (jídlo, chůze …)

 V poslední době jsou definice a určování typu A zpochybňovány jako problematické, protože se rozšiřuje základní schéma charakteristik, někteří autoři uvádějí až 31 charakteristik, které jsou připisovány osobnosti typu A.

Metody ke sledování chování typu A

            Nejpřístupnější metodou určování typu A je strukturovaný interview (SI) (Zdravotné spravanie a podpora zdraví) . Je to standardizovaný interview, který trvá asi 10 – 15 minut. Zkušený interviewující čte napsaný text a rozhovor zachytává na audiokazetu nebo videokazetu. Toto potom vyhodnocuje jiný posuzovatel. Protože chování typu A je výraznější ve stresové situaci, je rozhovor plánován tak, že vyvolává mírný stres. Interview obsahuje otázky o ambicích, agresivitě, časové tísni. Ten, kdo vede rozhovor, vyvolává stres dotazovaného několika způsoby, jako například:
 - musí udržet „chladnou profesionalitu“, která dotyčného ohrožuje
 - dále vyžaduje vždy přímou odpověď,
- klade zpochybňující otázky,
-  zasahuje do odpovědí, protože ví, že to může vést odpovídajícího k hněvu atp.
Na základě vyhodnocení interview je pak sledovaná osoba posuzovatelem zařazena jako:
A1: plně rozvinuté chování typu A
A2: Mnoho charakteristik typu A, není však úplné schéma
X: Vyrovnaný poměr charakteristik typu A a B
B: Málo nebo žádné charakteristiky typu A
 Další metodou je Jenkinsův dotazník na průměrnou úroveň aktivity  (JAS – Jenkins Activity Survay), který s metodou řízeného rozhovoru vykazuje shodu v rozpoznání CHTA 68% a typu B 78%.  
JAS byl zkonstruován k měření chování typu A a kromě zjištování typu A poskytuje další faktorové skóry pro tři komponenty chování typu A
faktor S - rychlost a netrpělivost (speed and impatience)- nedostatek času, dělá vše rychle, je netrpělivý při konverzaci, popohání lidi k akci, lehce se rozčílí
faktor J - zaujetí k práci (Job involvement) stupeň zaujetí pracovní činností, pracuje přesčas, klade si cíle, které chce splnit, nevybírá si dovolenou
Faktor H - Úsilí a soutěživost Hard driving and Competitive) vnímá sám sebe jako člověk, který vyvíjí stálé úsilí, zodpovědný, vážný, soutěživý více než ostatní lidé
( Podle : Jenkins D at al.:Jenkins Aktivity Survey. Manuál k dotazníku, Copyright 1979 by The Psychological Corporation.)

Bortnerova škála je krátká sebeposuzovací škála, jejíž nevýhodou je však nutnost počítačového vyhodnocení pomocí programu (SZÚ). Doporučuje se pro práci praktického lékaře a jeho  orientaci v oblasti zvýšeného psychosociálního rizika u vyšetřovaných osob. Výhodou této metody je, že  klient může vyplnit dotazník během čekací doby u lékaře po poučení lékařem či zdravotní sestry.
     Typ chování A je komplexní reakcí a je výsledkem součinnosti celé řady komponent osobnosti a sociálního prostředí. Bortnerova škála zjišťuje:
Iritabilitu - zvýšenou dráždivost nervového systému, neadekvátnost reakcí na podněty, dlouhé přetrvávání negativních emocí.
Tenzi - pocit vnitřního napětí, tlaku, neklidu bez schopnosti uvolnění svalového i duševního, tenze se může projevovat i zhoršením vlastností psychických funkcí (paměti, pozornosti)
Hostilitu - nepřátelský, nevraživý postoj k ostatním, ale i vůči sobě. V chování hostilních osob jsou přítomny projevy nepřátelství, agrese a destruktivnosti.
Interpersonální senzitivitu - zvýšená vnímavost, citlivost vůči společenským situacím, patologicky zvýšená přecitlivělost v interpersonálních vztazích, nechuť zapojit se do společenských aktivit, které často vyvolávají stres
Životní události - subjektivní prožívání událostí, bezprostředně se nepříznivě dotýkajích jedince
Frustrace - každý případ neuspokojení nějaké potřeby, dosahování uspokojení určité potřeby je oddáleno nebo znemožněno.

Chování typu A jako rizikový faktor kardiovaskulárních chorob

 
   Friedman a Rosenman začali v roce 1960 ověřovat hypotézu, že  chování typu A je rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění.   Sledovali víc než 3 400 zdravých mužů střední sociální třídy v San Francisku –(Western Collaborative Group Study,WCGS), u kterých sledovali hladinu cholesterolu, způsob stravování, kouření, anamnézu zdravotního stavu a pomocí strukturovaného interview také typ chování A. Po osmi letech porovnávali výskyt kardiovaskulárních chorob u mužů s chováním typu A a typu B. Výsledky studie vyzněly v tom smyslu, že u mužů s typem chování A se rychleji vyvinou příznaky poškození srdečních cév a hrozí dříve infarkt myokardu. I při důkladnosti studie však ji někteří vědečtí pracovníci zpochybňovali, protože byla řízena stejnými pracovníky, kteří objevili chování typu A. Proto na ověřování této hypotézy pracovali i jiní výzkumníci. Známou Framinghamskou studii vedla Haynesová a její výsledky uveřejnila v roce 1980. Tato studie podpořila většinu výsledků studie Friedmana a Rosenmana – typ A předpovídal choroby srdečních cév a infarkt myokardu, navíc studie Haynesové po prvé poukázala na to, že u žen typu A je dvojnásobná pravděpodobnost výskytu nemocí cév a anginy pectoris než u žen typu B. Tak zasedání skupiny odborníků National Hearth, Lung and Blood Institute -  NHLBI v roce 1981 dospělo k závěru,  že chování typu A je rizikovým faktorem chorob srdečních věnčitých tepen. Podle vydaného dokumentu z toho zasedání bylo se uznáno, že chování typu A je rizikovým faktorem stejné závažnosti jako je krevní tlak, hladina cholesterolu v krvi a kouření. Bylo to velké vítězství pro lidi, kteří zdůrazňovali, že i faktory psychické povahy mají velký význam v etiologii kardiovaskulárních chorob.
Další studie, které tuto hypotézu ověřovaly se však rozcházely ve svých výsledcích, některé podpořily souvislost chování typu A a zvýšeného rizika kardiovaskulárních onemocnění, jiné nezjistily žádnou souvislost. Tyto protiřečící si výsledky vyvolali obrovské spory v lékařské veřejnosti.  Navíc opakovaná pozorování původních subjektů ze studie WCGS prokázala, že  když bylo po 22 letech  opakovaně vyšetřeno skoro  99 % mužů z původní studie, ukázaly se jako prediktory úmrtí systolický krevní tlak, hladina cholesterolu, kouření a věk. U mužů typu A nebyla proti typu B zjištěna větší pravděpodobnost úmrtí na kardiovaskulární úmrtí.  
   Vzhledem k tomu, že výsledky studií byly protikladné, začali se výzkumníci zabývat myšlenkou, proč se postavení chování typu A jako rizikového faktoru onemocnění kardiovaskulárního systému nejdříve přijalo a potom zamítlo. Bylo navrženo několik možných vysvětlení:
•    Výsledky studií byly dílem náhody nebo jde o rizikový faktor jen pro některé skupiny osob
•    Určování typu A se mohlo v průběhu let změnit. Strukturovaný interview, který byl používán, bylo velmi těžké standardizovat a tak zůstala kriteria na subjektivní úrovni
•    Protože je typ A  kombinací více složek, je možné, že některé složky zvyšují riziko, jiné ho snižují. Rozšiřuje se základní schéma charakteristik, někteří autoři uvádějí až 31 charakteristik, které jsou připisovány osobnosti typu A. Dnes se zvláště  poukazuje na vliv hněvu a hostility, které jsou zdůrazňovány jako nejvíce rizikový faktor.
•    Kardiovaskulární nemoci se mohly změnit od 60 do 80 let vzhledem k změnám ve stravování, tělesných aktivitách i kouření, což mohlo ovlivnit i vliv chování typu A

Dnes se  za závažný faktor v oblasti kardiologie považuje chování, které souvisí se stresem, přesto typ chování A zůstává nadále důležitým předmětem studia psychologů, zabývajících se preventivními programy v oblasti zdraví. Pravděpodobná souvislost s souviset s rizikem nemocí kardiovaskulárních zůstává vysoká, protože typ chování A je v úzkém vztahu k dalším rizikovým faktorům.  Jak  uvádí Zdravotné spravanie a podpora zdraví,některé studie potvrdily, že:
•    Lidé typu A mají sklon kouřit více než lidé typu B
•    Muži typu A pili o třicet procent více alkoholu než muži typu B

 Změna chování typu A


  Z praktického hlediska je vhodné při práci s lidmi, kteří jsou ohroženi srdečními chorobami věnovat pozornost i charakteristkám typu A a pokusit se je ovlivnit. Protože jde o rysy chování  zakotvené obvykle hluboko v osobnosti, není korekce vlastností CHTA jednoduchá.
  Bylo vyzkoušeno více postupu na změnu chování typu A. Nejvíce se osvědčily  kombinované skupinové  kognitivně – behaviorální  a relaxační, v úvahu přichází i použití biofeedbacku                     ( ovlivňování pomocí biologické zpětné vazby).
 Powel a Friedman  (citováno z publikace  Zdravotne chovanie) navrhli v roce 1984  projekt, který měl zjistit účinek změny chování typu A na nemoci cév. Více než 100 nekuřáků, kteří překonali srdeční infarkt bylo náhodně zařazeno do dvou skupin. V jedné se učili identifikovat a měnit chování typu A ve skupinových sezeních pomocí behaviorálních cvičení  a relaxací.V druhé prošli programem výchovy o srdečních chorobách a jejích rizikových faktorech. Po  dvou letech se ve skupině s intervenčím programem, zaměřeným na změnu chování typu A zaznamenalo významné snížení chování typu A, zvláště v oblasti prožívání časové tísně a hostility.
 Studií, zaměřených na změnu chování typu A však není mnoho a mají sporné výsledky. Jedním z příspěvků   k této problematice je i česká studie. Horváth v roce 1994 uveřejnil výsledky studie, která se zabývala vyhledáváním a kategorizací osob, které vyžadují preventivní zásahy  lékařskými i psychologickými prostředky ke zlepšení svého zdraví.  Zahrnovala sledování osob od roku 1973 ,které prodělaly:
•    vstupní vyšetření,
•    laboratorní  vyšetření (biochemická vyšetření rizikových faktorů ICHS a opakovaná vyšetření kardiovaskulární reaktivity při modelové zátěži) ,
•    individuální intervenci dietologická, pohybová a relaxační
•    závěrečná vyšetření
Výsledky byly zpracovány a statisticky vyhodnoceny a ukázalo se, že významnými prediktory nepříznivého konečného zdravotního stavu s ohledem na kardiovaskulární aparát byly kromě somatických rizikových faktorů životní nespokojenost, zvláště pracovní. Psychickou kondici včetně výkonnosti a snášení pracovní zátěže významně predikoval kromě jiných psychických rysů i typ chování A, sledovaný Jenkinsovým dotazníkem  (z charakteristik typu chování A zvláště pocit časového tlaku). Proto bylo zjišťování typu chování zařazeno do soupravy dotazníků, které slouží při prvním vyhledávacím stupni jako síto, které oddělí osoby s výraznými rizikovými osobnostními charakteristikami. U těchto osob je pak doporučena psychologická intervence.

Pro osvětové  i výzkumné účely ve větších populačních skupinách se osvědčil  rychlý  dotazník  Reynaudové, která vychází z teorie Rosenmana. Dotazník obsahuje 16 tvrzení, se kterými zkoumaná osoba vyjadřuje souhlas nebo nesouhlas.

Dotazník na chování typu A/B
 Instrukce: zakroužkujte čísla tvrzení, o kterých si myslíte, že plně vystihují vaše chování.
1.Zásadně nestojím ve frontách
2.Když něco poslouchám , doprovázím to živě obličejem,
grimasami, pokyvováním hlavou, pohyby rtů
3.Vytahuji klíče a svlékám se, již při příchodu k domu
4.V prostředcích hromadné dopravy něco dělám, abych využil času - luštím, čtu
5.Hraji pro výhru,když prohrávám, vztekám se, a to i s dětmi
6.Udělám si radši vše sám
7.Hodně gestikuluji
8.Srovnávám s ostatními, jak jsem úspěšný
9.Při naslouchání jsem netrpělivý, skáču do řeči, dokončuji věty
10.V tramvaji přistrkávám lidi dovnitř nebo ven
11.Mám drobné projevy nervozity, podupávání, poťukávání,  oždibování se
12.Vyjadřuji se a jednám lapidárně, nic neprotahuji uměle
13.Při neúspěchu dovedu být vulgární
14.Je pro mne ztráta času vytvářet přírodu doma, pěstovat  např. květiny
15.Mám den naplněný k prasknutí
16.Doháním soustavně čas
Vyhodnocení
 0 – 3      osobnost typu B (vyrovnaný, nespěchá, klade si cíle, které lze splnit)
4 – 9       populační průměr
10 – 12    sklon k CHTA
13 a více – typický „áčkař“ , doporučujeme protistresovou poradnu!!!Vybráno z Bc. práce   Židek V.: Psychologie zvládání zátěžových situací, PFMU, 1997


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰V každé oblasti lidského snaženi platí, že nejprve se musí člověk vyrovnat s tím, že bude středem zájmu veřejnosti.

Zig Ziglar a Jim Savage
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved