Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Neděle, 16. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   17.11.11 19:03 | Čestmír Žák Financování firem
  Financování firem - znáte všechny možnosti?       www.iHNed.cz 11/2011

  Snad každá firma čas od času řeší problémy s nedostatkem financí. Někdy se může jednat o prostředky na investice do dalšího rozvoje, jindy o nedostatek provozního kapitálu (například z důvodu prodlužování splatnosti faktur odběratelů) nebo o následek sezónních výkyvů v poptávce.

Přestože finanční gramotnost firem průběžně roste, jejich schopnost pracovat s celou šíří nástrojů peněžního trhu bývá často omezená. Důvodů může být hned několik.Konzervativnost spočívající ve využívání osvědčených metod, strach z práce s neznámými nástroji nebo třeba snahu financovat vše z vlastního kapitálu. Tu lze často vypozorovat u některých firem rodinného charakteru, které přece nebudou platit bance úroky. Takové uvažování sice skutečně minimalizuje možná rizika, ale ve svém důsledku rovněž firmám odpírá možnosti dosahovat vyššího zisku. Již základní literatura pro oblast podnikové ekonomiky zmiňuje tzv. pákový efekt. Pokud podnik ze své investice dokáže realizovat vyšší výnosnost, než kolik zaplatí na úrocích, samozřejmě při zvážení možných rizik, stává se dosažený rozdíl jeho marží a v konečném důsledku i ziskem. Navíc úroky v našem prostředí představují daňově uznatelný náklad, díky čemuž lze počítat s efektem daňového štítu.

Z výše uvedených důvodů jsme se v tomto vydání rozhodli věnovat factoringu, který řeší zejména problémy s plynulostí financování operativní činnosti podniku. Zaměříme se také na oblast leasingu, jehož přínosy lze vnímat jak v rovině strategických investic, tak i běžného provozu podniku. Třetím tematickým miniblokem (viz vložený box strana 16) budou speciální služby bank, které poodhalí skutečnou variabilitu možností financování firem.

 Peníze bez čekání

Factoring představuje jednu z dynamicky se rozvíjejících forem krátkodobého financování provozu firmy. Principiálně spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti, což nese své ovoce zejména z pohledu zlepšení cash flow. Dynamiku rozvoje factoringu lze ilustrovat například na faktu, že členům Asociace factoringových společností ČR byly v 1. pololetí 2011 postoupeny pohledávky celkem za 63,9 mld. Kč. Proti 1. pololetí 2010 to představuje meziroční růst odvětví o 27,2 % (zdroj AFS ČR).

Zájem o factoring zůstává trvale vysoký a již nyní lze odhadovat, že se factoringový trh vrátí k dvoucifernému meziročnímu růstu. Naznačují to výsledky za tři čtvrtletí. Objem factoringových transakcí se v tomto období meziročně zvýšil o téměř 22 %. Zájem o factoring byl ostatně vysoký i v roce 2009, kdy tento produkt naopak zaznamenal dvouciferný propad (historicky zatím jediný pokles po dobu, co jsou k dispozici oborové statitiky od roku 1999). Ani vysoký zájem ovšem tehdy nestačil dorovnat úbytek z ukončených smluv a obecného poklesu ekonomické aktivity většiny klientů, uvedl Tomáš Morávek, generální ředitel společnosti ČSOB Factoring.

Letošní růstový trend potvrzují také slova Marcely Chalušové, členky představenstva a vedoucí odboru klientského servisu Factoringu KB: Rok 2011 je ve znamení růstu zájmu o factoring. Lze tak usuzovat dle vývoje factoringového obratu, který je vykazován členy ČLFA za tři čtvrtletí roku 2011. Zájem je patrný především ze strany středních a větších podnikatelských subjektů. Růst factoringu může potvrdit i naše společnost, jejíž obrat vzrostl o 31% ve srovnání s rokem minulým.

 Jak factoring funguje?

Poskytovatel factoringových služeb odkupuje pohledávky za dodávky zboží nebo služeb na obchodní úvěr, a to bez dalšího zajištění, pouze na základě posouzení bonity odběratele. Odkoupení pohledávky nemusí nutně znamenat, že ji poskytovatel factoringových služeb uhradí celou najednou. Většinou je takto zaplaceno například pouze 80 % nominální hodnoty, přičemž zbylých 20 % si poskytovatel factoringu ponechá jako záruku až do finálního proplacení faktury.

Za příklad může posloužit výrobní podnik, jehož dlouhodobým odběratelem je maloobchodní řetězec, který po svých dodavatelích běžně požaduje velmi dlouhé doby splatnosti faktury.

V situaci, kdy takový podnik plánuje realizaci investic, nebo jen hodlá vylepšit své cash flow, může mu dobře posloužit právě prodej pohledávek přes factoring, neboť přinese potřebné disponibilní prostředky a pomůže částečně redukovat i podnikatelské riziko. Řešení problémů s financováním provozu může factoring znamenat rovněž v situaci, kdy firma realizuje pouze sezónní prodeje.

Na otázku, jak vypadá typický klient factoringové společnosti, Tomáš Morávek z ČSOB Factoringu odpovídá: Ve factoringu jsou typické jen skladba odběratelů a pohledávky. Ty by měly vznikat z dodávek na otevřený úvěr, se smluvně dojednanou splatností mezi 30 až 90 dny. Odběratelů by mělo být více, aby byla dosažena určitá diversifikace, která je zpravidla důležitá pro factoringové pojetí řízení rizika. Klienti factoringových společností přicházejí prakticky ze všech oborů, kde se používá nezajištěný odklad splatnosti, a věnují se jak výrobě, tak obchodu či poskytování služeb.

 Přednosti factoringu

Primární výhodou factoringu v porovnání s bankovním úvěrem je jeho pružnost, protože po zapracování dokáže fungovat i bez složitých schvalovacích procedur a nutnosti klasického bankovního zajištění. Přidanou hodnotu tohoto způsobu financování provozu firmy může být také kontrola nad výší a kvalitou odběratelských úvěrů. Poskytovatel factoringových služeb totiž přistupuje k průběžnému ověřování bonity odběratelů a stanovení vhodných limitů, díky čemuž zároveň svému klientovi dokáže poskytnout odpovídající poradenství. V případě, kdy není platební morálka odběratelů optimální, zajišťuje factoringový partner správu pohledávek, rozesílání upomínek a následné inkaso.

Předání těchto činností do kompetencí externího subjektu může ušetřit nezanedbatelnou část nákladů. Za vedlejší, ale o to příjemnější dopad factoringu, lze považovat zlepšení finančních ukazatelů zadluženosti, což firmě dokáže často otevřít dveře například pro získání bankovního úvěru.

 Jak navázat spolupráci?

Základní podmínkou pro uzavření factoringové smlouvy je existence pravidelného dodavatelsko-odběratelského vztahu, a to na bázi dodání zboží nebo služeb. Z hlediska diverzifikace rizika bývá někdy požadována existence více odběratelů. Spolupráce s nimi by měla trvat již alespoň jeden rok nebo by její trvání v budoucnosti měla potvrzovat rámcová smlouva. Splatnost faktur odběratelům by se měla pohybovat mezi 14 a 90 dny, přičemž jejich roční úhrnný objem by měl dosáhnout alespoň 10 milionů Kč. Pro hladký běh factoringu by rovněž neměly existovat překážky plynoucí ze stížností odběratele na kvalitu dodávaného zboží či služeb nebo případně nevyřízené reklamace.

Vznik factoringové smlouvy naopak vylučuje situace, kdy je odběratel v platební neschopnosti, nebo případ, kdy je ve smlouvě s odběratelem výslovně zakázáno postupování pohledávek. Pohledávky za odběratelem nesmějí být předmětem zástavy bance nebo jinému subjektu. Zároveň poskytovatel factoringu obvykle nepřistoupí na odkup pohledávek se splatností nad 180 dnů.

 Leasing: jak na to?

Z pohledu majetkoprávních vztahů lze leasing rozdělit do tří hlavních kategorií: finanční, operativní a zpětný.

Finanční leasing se v určitých oblastech řadí mezi nejvyužívanější formy financování. Historicky zaznamenal značnou oblibu například při financování vozidel, po změnách pravidel odepisování v roce 2008 se však dynamika této oblasti na čas zbrzdila. O to více se leasingové společnosti zaměřily na možnosti profinancování nemovitostí, strojů a dalšího zázemí firem. Nyní se již oblast leasingu vozidel vrací na své původní pozice, což ilustrují také čísla ČLFA. Podíl leasingu osobních aut za první pololetí dosáhl 27,4 % (proti 25,5 % za celý rok 2010), podíl leasingu nákladních aut 23 % (proti 18,5 % za rok 2010). Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl v 1. pololetí 2011 94,7 %. Podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení, dosáhl 34,7 % (proti 30,9 % za celý rok 2010).

Podobně jako v předchozích letech směřovala téměř polovina leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a téměř dvě pětiny do průmyslu a stavebnictví. Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v 1. pololetí 2011 hodnoty 32 %. Dále je evidentní, že se průběžně zvyšuje zájem o operativní leasing - na celkovém leasingu dosáhl v roce 2010 podílu 25,8 %.

V případě finančního leasingu se tedy v zásadě jedná o dlouhodobý pronájem předmětu leasingu, přičemž vztah mezi pronajímatelem a nájemcem upravuje leasingová smlouva. Součást smlouvy tvoří stanovené předkupní právo nájemce na věc, které lze aplikovat po finálním splacení leasingové smlouvy.

Operativní leasing představuje obchodní vztah mezi leasingovou společností a nájemcem. Na rozdíl od ostatních forem pořizování majetku u operativního leasingu nedochází po skončení smluvního vztahu k přechodu předmětu leasingu do majetku nájemce. Jednou z kategorií v rámci operativního leasing je tzv. full-service leasing, jež zajišťuje kompletní služby související s provozem majetku. Například u tiskáren se tak nájemce nemusí starat o servis, výměnu tonerů apod., vše zajišťuje leasingový partner.

A konečně třetí kategorie, tedy zpětný leasing, dokáže společnostem poskytnout potřebný volný kapitál tím, že dochází k odprodeji majetku, který společnost již nějakou dobu používá ke svému podnikání. Tento majetek pak společnost postupně splácí, což jí uvolní ruce např. pro nutné investice nebo k provozování běžného chodu společnosti.

Pokud se podíváme na vývoj posledních několika let, největší dynamiku rozvoje z leasingových produktů má operativní leasing. Důvodů je několik, za klíčový považuji skutečnost, že s rozvojem české ekonomiky směrem k vyspělé ekonomice postupně i větší a velké společnosti, mnohdy vlastněného zahraničními vlastníky, identifikovaly kouzlo (přidanou hodnotu) operativního leasingu.

Spočívá v tom, že mohou svěřit starost o své vozové parky leasingovým společnostem a zaměřit takto ušetřenou energii na své hlavní podnikatelské aktivity, uvedl Petr Neuvirth, ředitel pro strategický marketing a rozvoj produktů ve společnosti ČSOB Leasing.

Na otázku, jací zákazníci tuto kategorii leasingu nejčastěji požadují, Petr Neuvirth doplňuje: Operativní leasing se službami je žádanou službou zejména v segmentu větších SME zákazníků a zákazníků korporátního segmentu, nahlíženo optikou velikostí společností podle jejich obchodního obratu. Takové společnosti mají větší vozové parky, o které není úplně jednoduché se starat vlastními silami.

 Vývoj leasingu movitých věcí

Členské společnosti ČLFA financovaly v 1. pololetí 2011 prostřednictvím leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnné hodnotě 22 miliard Kč bez DPH. Ve srovnání s 1. pololetím roku 2010 to znamená, že 15 u největších leasingových společností na trhu došlo k průměrnému meziročnímu zvýšení o 21,3 %.

Za nárůstem poptávky stojí potřeba podnikatelů a společností investovat do obnovy svých vozových parků či obnovy nebo renovací svých výrobních zařízení a prostředků, tedy do jejich produktivního hmotného majetku. V období nedávné recese (zejména rok 2009) mnozí podnikatelé odložilo své plánované investice, a teprve nyní je realizují, komentoval dynamiku trhu Petr Neuvirth.

Členské společnosti ČLFA uzavřely v 1. pololetí roku 2011 celkem 23 765 smluv o leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků - z toho 11 064 smluv o finančním a 12 701 smluv o operativním leasingu. Do správy vozových parků zajišťované členy ČLFA bylo nově převzato 587 vozů (smluv meziročně o 2,9 % méně).

Účetní hodnota všech strojů, zařízení a dopravních prostředků v leasingovém užívání dosáhla na konci 1. pololetí 2011 téměř 108 mld. Kč (zdroj ČLFA).


 Regresní a bezregresní factoring

Factoring se dělí do dvou základních kategorií - na regresní a bezregresní. Regresní varianta bývá obvykle méně nákladná, neboť riziko nesplacení pohledávky zůstává na bedrech společnosti, která pohledávku prodává. V případě, kdy se factoringové společnosti nedaří pohledávku vymáhat po odběrateli, stává se dlužníkem
opět dodavatel. Regresní factoring se tedy hodí zejména pro situace, kdy dodavatel svému odběrateli plně důvěřuje v tom, že pohledávku uhradí, a nehodlá tak platit rizikovou přirážku poskytovateli factoringových služeb. Jedná se v zásadě o specifickou formu úvěrování. Factoring bezregresní naopak nepřipouští
zpětné vymáhání pohledávky po společnosti, která pohledávku odprodala. Veškeré riziko nese poskytovatel factoringových služeb, který si však za tuto variantu nechá pochopitelně zaplatit o něco více.

Bezregresní metoda je vhodná zejména pro společnosti, které chtějí při financování prostřednictvím factoringu vyřešit i potenciální problémy s platební neschopností svých odběratelů. Na českém factoringovém trhu podle AFS ČR v 1. pololetí roku 2011 výrazně dominoval regresní factoring (73 %), podíl bezregresního factoringu dosáhl 27 %. Marcela Chalušová tuto skutečnost komentuje následovně: Pokud factoringové společnosti poskytují bezregresní factoring,a tím nesou riziko nezaplacení pohledávky odběratelem, zpravidla si toto riziko pojišťují u komerčních pojišťoven a jen výjimečně ho nesou sami.

Z tohoto pohledu je tedy růst obratu bezregresního factoringu závislý na tom, zda vůbec, v jakém rozsahu a za jakých podmínek budou pojišťovny ochotny riziko platební neschopnosti konkrétních podnikatelských subjektů
pojišťovat. Významnou roli při rozhodování o formě factoringu hraje především cena, která je v případě regresního factoringu nižší. Pokud dodavatel dodává českým společnostem, které jsou na trhu známy, pak
se zpravidla rozhoduje pro levnější variantu, tedy pro regresní factoring. Lze tedy usuzovat, že v případě tuzemských dodávek je více využíván regresní factoring než v případě exportních dodávek. Pokud obrat tuzemského factoringu činí cca 3/4 celkového factoringového obratu, lze vyvodit, že i podíl regresního
factoringu bude vyšší. Skutečnost, že většina factoringových transakcí probíhá v tzv. regresním schématu,
má historické důvody. Bezregresní factoring kombinuje financování s produkty úvěrového pojištění.

V době, kdy první factoringové společnosti začaly v 90. letech minulého století nabízet financování tuzemských pohledávek, nebylo úvěrové pojištění na tento typ aktiv ještě k dispozici, což vedlo k rozšíření regresního
factoringu domácích pohledávek a jeho převaha trvá dosud.

Nástup krize zvýšil zájem o bezregresní factoring, ale současně zhoršil dostupnost úvěrového pojištění, takže se poměry obou produktů zatím zásadně nezměnily," komentoval aktuální situaci Tomáš Morávek.
Není bez zajímavosti, že se podíl regresního factoringu meziročně snížil o 2,7 %. Podíl tuzemského factoringu dosáhl v 1. pololetí letošního roku 72,5 %, podíl exportního factoringu 24,7 %, podíl importního factoringu
2,8 %. Podíl tuzemského factoringu se meziročně snížil o 4,7 % (zdroj AFS ČR).

Odměna, kterou si poskytovatel factoringových služeb za odkup faktur naúčtuje, se nazývá factoringová provize. Její velikost se u jednotlivých poskytovatelů liší, přičemž vliv na zaplacenou provizi má mimo výše uvedeného
zohlednění regrese samozřejmě také délka splatnosti faktur, kvalita dodavatelskoodběratelského vztahu, bonita odběratele a mnohé další veličiny. Typicky však platí, že se odměna skládá dílem z rizikové přirážky a dílem z poplatků za administrativní úkony.


 Speciální služby bank v oblasti financování podnikání

Na to, jaké služby bankovní domy nabízejí svým klientům nad rámec běžného úvěrového financování, jsme se zeptali zástupců dvou významných bank, konkrétně ČSOB a UniCredit Bank. Bankovní domy dnes nabízejí klientům celou řadu produktů a služeb, kterými reagují na měnící se potřeby klientů a na nové příležitosti
na trhu. Mezi ty nejzajímavější můžeme zařadit služby související s podporami z fondů EU, případně z dalších veřejných zdrojů. Nejde jen o nové možnosti financování podpořených projektů novými, pro klienta příznivými úvěrovými produkty, ale zejména o poradenské služby, které k úspěchu v procesu žádosti o dotaci výrazně pomohou. Specialitou Unicredit Bank CR jsou navíc služby spojené s administrací výplat dotačních zdrojů úspěšným žadatelům, odpověděl na náš dotaz Tomáš Lacina, senior konzultant Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank.

V rámci ČSOB skupiny se jedná zejména o leasing, factoring, spolupráci a poradenství s EU centrem při využití dotačních programů v rámci EU. Zmínku si rozhodně zaslouží Lease- Back - uvolnění finančních prostředků pro klienta odprodejem jeho stávajícího autoparku a následným užíváním formou full service leasingu, a to včetně souvisejících služeb. Zaměřujeme se také na postupování pohledávek s firemním, municipálním či státním rizikem - financování prostřednictvím postoupení pohledávek představuje pro dodavatele, vedle úvěrů, alternativní možnost přístupu k finančním prostředkům. Zvláštností financování prostřednictvím postoupení pohledávek je, že banka financuje dodavatele, ale fakticky (nikoli formálně) úvěruje odběratele.

Služba Customer Desk nabízí v rámci dealingu klientům obchodování s cizími měnami a širokou škálu speciálních a individuálně přizpůsobených instrumentů pro ošetření kurzového, úrokového nebo komoditního rizika, kterému jsou subjekty v otevřené tržní ekonomice vystaveny.

Bez povšimnutí by neměly zůstat ani primární emise - možnosti financování klienta na kapitálovém trhu prostřednictvím emisí cenných papírů, uvedla Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB.

Odpovědí na druhou otázku měli představitelé bankovního sektoru vysvětlit, jaké důvody nejčastěji vedou klienty k hledání alternativních produktů pro financování podnikání. Je to například cenově výhodná nabídka, standardní úvěrový produkt totiž nemusí naplňovat potřeby jejich podnikatelského záměru, myslí si Pavla
Hávová. Klient si produkty vybírá jednak podle svých potřeb, podle nabídky na trhu a samozřejmě musí brát v potaz i své limity. Alternativní produkty financování, jako jsou například fondy EU, výrazně rozšiřují možnosti rozvoje podnikatelské sféry, municipalit i jiných organizací. Umožňují financovat investiční projekty
více společnostem, financovat více infrastrukturních projektů a financováním výzkumu či vývoje zvýšit přidanou hodnotu, a tím zvýšit konkurenceschopnost společnosti, říká Tomáš Lacina z UniCredit Bank.


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Moje práce má jeden účel: službu životu.

Tomáš Baťa
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved