Přidat k oblíbeným info@karavana-uspechu.eu   tel.: (420)  608 87 28 27     Úterý, 11. prosince 2018        

Články


     Seznam článků

   27.12.11 10:54 | Pavel Náhlovský

  Od vzdělávání k manažerské moudrosti              www.iHNed.cz  12/2011

 Všichni se snažíme neustále se vzdělávat, jsme stále informovanější. Ale jsme také moudří? Moudrost je totiž jiná kvalita než vzdělání. Nedá se získat v žádné škole, na žádném školení. A existuje i něco takového jako manažerská moudrost.

 Navažme na článek Tři úrovně manažerského vzdělávání (MŘ 10/2011) a pokusme se na tyto otázky alespoň částečně odpovědět.

 Manažerská praxe dnes představuje především stres a spěch, na nic není dost času, jedna akutní záležitost stíhá druhou. To vše vede k určitému zpovrchnění, vidíme jen vnější vzhled lidí a věcí, nenasloucháme lidem a nepronikáme pod povrch k podstatě. Je to jako bychom obhlíželi očima kus zahrady, nechali se okouzlit kvetoucími tulipány a nevšímali si bramborové natě. Teprve když vezmeme do ruky motyku a začneme kopat, s podivem objevíme, že pod tou nevábnou natí jsou brambory. Ty sice moc neokouzlí, ale zato nás udrží při životě.

S moudrostí to je nějak podobně. Dokud nevezmeme do ruky motyku a nezačneme ,,kopat,,, k žádné moudrosti se neprokopeme. Moudrost si musí každý odpracovat - a to tvrdou prací na sobě.

 PĚT PŘÍSTUPOVÝCH CEST K MOUDROSTI

Základní zásada pro všech pět cest zní: Všechno, co rozšiřuje úhel pohledu a obzor manažera, co posiluje jeho nadhled a odstup od běžných situací, ale zároveň také schopnost citlivě vnímat detaily a slabé signály ohlašující změny, toto všechno je plus na cestě k moudrosti. Naopak vše, co zužuje, rozptyluje a zatemňuje vědomí, vede opačným směrem, k nemoudrosti. Zejména první tři přístupové cesty vyžadují tvrdou a vytrvalou práci manažera na sobě.

  Cesta první: Charakter člověka, jeho etická hodnota a životní orientace

Tato cesta je základní, z ní se odvíjejí všechny ostatní. Každý se může pokusit ujasnit si analýzou svého myšlení a chování, kde je a kam se chce dostat. Cesta k posílení optimismu, nezištnosti a ochotě pomáhat druhým je nepochybně cestou k vyšší míře moudrosti. Důležitá je také integrita člověka neboli bytostná harmonie, kterou se získává důvěra lidí. Integrita je založena na souladu myšlenek, slov, činů a jednání.

Člověk sobecký a soustavně porušující dobré mravy se sotva stane moudrým, protože žije v jakémsi zatemnění, s klapkami na očích a na uších. Klasická inteligence sama o sobě také není totéž co moudrost. S vysokým IQ obvykle trpíme nezdravě zvýšeným sebevědomím a pocitem nadřazenosti nad ostatními a to je překážka na cestě k moudrosti.

  Cesta druhá: Zásada ,,Vidět, slyšet a nesoudit,,

 Běžný člověk neumí pozorovat s odstupem sám sebe, své jednání a své okolí, podléhá dojmům a na každém kroku ihned posuzuje a často i odsuzuje vše, co vidí a slyší. Přijímá ukvapené a nedoložené závěry. Vidět, slyšet a nesoudit znamená dobře a nezkresleně si uvědomovat všechno, co se dostane do okruhu našeho smyslového vnímání. Nebránit se vnímání detailů, které se mohou ukázat jako důležité. Rozlišovat, co je vjem a co je dojem (dojem je emočně zabarvená skutečnost podle našich sympatií či antipatií). Když něco s odstupem pozorujeme, můžeme to začít ovládat, měnit k lepšímu - třeba vlastní pocity a nálady. Pozorování může nahradit neustálé posuzování a odsuzování, což je mentální činnost, jejímž prostřednictvím vznikají subjektivní názory. S novým přístupem pak subjektivní názory postupně mizejí, zůstávají jen výsledky pozorování (vnímání všemi smysly) neboli holá fakta.

  Cesta třetí: Emoční inteligence, management emocí

 Emoční inteligence vede k psychickému uklidnění, posiluje úlohu vědomí. Zvláště negativní emoce a chmurné nálady jsou tím, co člověka udržuje v psychickém chaosu a co často deformuje jeho schopnost racionálně a logicky reagovat a rozhodovat.

 V dobrém naladění jsme prosti negativních pocitů a starostí, nikoho neodsuzujeme, nejsme závistiví, ani nezdravě žádostiví. Jako bychom kolem sebe šířili světlo. Ano, v dobrém naladění se nám otevírá cesta k hlubšímu poznání. Musí to ovšem být dobrá nálada pramenící z optimismu, nezištnosti a orientace na pomoc druhým lidem.

 Emoce a nálady, pokud je neřídíme, jsou často značně proměnlivé a rozvlněné podobně jako hladina jezera za větrného počasí. Nahlédnout pod hladinu můžeme až tehdy, když se vítr utiší a hladina ustálí. Při rozvlněných emocích a náladách nepronikneme k hlubšímu sebepoznání a nedobereme se větší míry moudrosti.

  Cesta čtvrtá: Knižní moudrost

 Na knižním trhu lze koupit nejrůznější sbírky slavných moudrostí. Bývá to docela zábavné čtení. Čteme jeden moudrý citát za druhým, u každého druhého nebo třetího se na pár vteřin zastavíme, pousmějeme se a čteme dál. Myslíme si, že citátům rozumíme. Nerozumíme. Moudrost není pro zábavu. Tímto způsobem se nepřiblížíme k moudrosti ani o píď. Aby tato cesta dostala jistý smysl, museli bychom vzít pro začátek jednu jedinou moudrost a trochu víc a hlouběji se nad ní zamyslet, hledat její pravý smysl a souvislosti i způsob, jak tu myšlenku přenést do praxe. Moudrost leží pod povrchem citátu, jako ty brambory v zemi, které nejsou vidět, dokud nezačneme kopat.

 Koho tato cesta zajímá, může si udělat malé cvičení: Pokusit se porozumět (najít hlubší smysl a praktické využití) tomuto snad nejznámějšímu citátu: ,,Vím, že nic nevím,,.

  Cesta pátá: Intuice

 Vědci na univerzitě v Princetonu v USA údajně zkoumají fenoménu zvaný ,,globální vědomí,,. Má to být databáze duševních obsahů existujících ve formě všudypřítomné energie. Pomocí intuice se člověk údajně může na toto globální vědomí napojit.

 Má to ovšem háček. Člověk zpravidla neumí dost přesně odlišit dobrou intuici od svých vnitřních, pudově podmíněných popudů z podvědomí. Lze proto předpokládat, že tato cesta se začne člověku otevírat až tehdy, když dosáhne podstatného pokroku na prvních třech cestách.

 Znovu je proto dobré zdůraznit, že základ úspěchu je první cesta, která krom jiného zaručuje určitou míru bezpečnosti na všech dalších cestách.

 MOUDROST A VŮDCOVSTVÍ

 Hodně bylo napsáno na téma znaky pravého vůdce. Je dobře, že se upouští od pojetí vůdce jakožto hrdiny, který přijímá geniální rozhodnutí a vede svou firmu od jednoho vítězství k druhému. Vůdcovství jako služba vlastní organizaci i širší lidské komunitě - to je to pravé pro cestu k moudrosti. V tomto novějším pojetí vůdcovství jsou už zakomponovány prvky manažerské moudrosti: charakter vůdce, jeho etická hodnota, podřízení osobních aspirací širšímu poslání (firemnímu či ještě širšímu) a všelidským principům.

 S. R. Covey ve své knize 7 návyků vůdčích osobností uvádí názorný příklad rozdílu mezi manažerem a vůdcem: Skupina dělníků prosekává cestu pralesem. Manažeři jsou ti, co píší pracovní postupy, stanovují normy výkonu a kontrolují práci. A vůdce? Ten vyleze na strom a volá: ,,Jsme v nesprávném lese!,, A ti dole mu odpovídají: ,,Mlč, vždyť přece rychle postupujeme vpřed, plníme normy výkonu a překračujeme plán!,,

 Příklad naznačuje potenciální střet mezi prozíravým vůdcovstvím a přízemním, krátkodobým managementem. Kdo se rozhodne usilovat o moudrost, sotva získá rychlý potlesk a uznání těch ostatních, kterým jde jen o krátkodobý zisk.

 Vůdce ovšem nemůže trávit život jenom na stromech. Musí také slézt dolů, mluvit s lidmi, všímat si a pozorně naslouchat. Širší rozhled je nutné neustále spojovat se smyslen pro detail i pro jemné signály ohlašující změny. Ty se často dostávají do firmy přes řadové zaměstnance, kteří bývají v těsném kontaktu s realitou.

 NĚJAKÝ ŽIVÝ PŘÍKLAD MANAŽERSKÉ MOUDROSTI?

 Moudrý člověk obvykle necítí potřebu se nějak příliš zviditelňovat. Proto se o něm často mnoho neví. Nějaké příklady aspirantů na manažerskou moudrost mezi českými top manažery by se určitě také našly.

 Warren Buffet, americký podnikatel a druhý nejbohatší muž světa, v roce 2006 oznámil, že má v úmyslu věnovat většinu svého majetku na charitu, konkrétně dobročinné nadaci Billa Gatese. Jeho děti dostanou prý ,,tolik, aby mohly dělat, co budou chtít, ale ne tolik, aby nemusely dělat vůbec nic,,. O manažerské či vůdcovské moudrosti rozhodně už něco ví. Mimochodem, říkalo se o něm, že u sebe nenosí mobilní telefon, na pracovním stole nemá počítač, sám si řídí své auto, hraje rád bridge a má smysl pro humor. Co Buffett radí manažerům? To, k čemu dospěl sám, věci jako ,,Investujte hlavně do sebe a nejen peníze, ale i čas, úsilí, energii. Žijte svůj život tak jednoduše, jak jen to jde. Nepředvádějte se. Chovejte se prostě a přirozeně. Nikdy nekupujte zbytečnosti. Než to, raději rozdejte peníze potřebným.,,

Albert Einstein vyslovil tuto myšlenku: ,,Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.,,

 CO MŮŽE FIRMA ZÍSKAT DÍKY MANAŽERSKÉ MOUDROSTI?

První a základní cesta k moudrosti vede přes charakter manažera. Pokud by vrcholový tým manažerů přijal tuto cestu, sama firma by postupně mohla získat pevný charakter. Ten by se pak stal základem pro společenskou odpovědnost firmy, pro její ekologickou orientaci a udržitelný růst.

Firma by se mohla stát pro lidi místem, kde je dobré pracovat, kde práce má skutečný smysl. Manažerská moudrost zdůrazňuje etické hodnoty, které jinak zůstávají jen na papíře nebo nejsou podporovány trvale a dost důrazně. Manažerská moudrost se tak může stát těžko napodobitelnou a relativně stálou konkurenční výhodou firmy.

 JSME V PŘELOMOVÉM OKAMŽIKU DĚJIN

 Chceme-li přeorientovat nebo dokonce přebudovat ekonomický systém, musíme začít myslet a jednat jinak než dosud. Teď jde o to, co uděláme, abychom odvrátili katastrofické scénáře dalšího vývoje světa. Úsilí o manažerskou moudrost, jako schopnost vylézt na strom a/nebo vzít motyku a ,,kopat,,, se může stát významnou součástí tohoto přelomového procesu.


 Nemoudrý manažer žije uvězněn ve vnitřní struktuře firmy, v jejím bezprostředním fungování a v honbě za krátkodobými výsledky. To jsou jeho top priority. Na nic jiného nemá čas ani pomyšlení. Vůdce naopak má mít čas i na to ostatní, na věci dlouhodobého významu.

 


     Seznam článků
ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ  Citáty  
۰Opustíme myšlenky spojené s chudobou a vydáme se směrem k myšlenkám nesoucí blahobyt.

Louise L. Hay
 Registrace zákazníka

Jak pracovat s knihami

Nabídka spolupráce
Email:  
Heslo:  
Poslat heslo

Starobylé svitkyVIDEO


Vedeme.cz


administrace
© copyright 2009 | www.frkal.com/ WebDesign | all rights reserved